Langue: Kikuyu [Kikuyu]

Revenir à Kikuyu

  • Prononciation de kikuyu kikuyu
  • Prononciation de Ngai Ngai
  • Prononciation de Kamau Kamau