Langue: Jinyu [晋语]

Revenir à Jinyu

 • Prononciation de 北京 北京
 • Prononciation de 中国 中国
 • Prononciation de 日本 日本
 • Prononciation de 你好 你好
 • Prononciation de book book
 • Prononciation de 六
 • Prononciation de 人
 • Prononciation de Shaanxi Shaanxi
 • Prononciation de Hebei Hebei
 • Prononciation de 手
 • Prononciation de 上海 上海
 • Prononciation de JavaScript JavaScript
 • Prononciation de 吃饭 吃饭
 • Prononciation de 我
 • Prononciation de 山
 • Prononciation de 太原 太原
 • Prononciation de 中华人民共和国 中华人民共和国
 • Prononciation de oolong oolong
 • Prononciation de 太陽 太陽
 • Prononciation de 月
 • Prononciation de 不
 • Prononciation de 一
 • Prononciation de 我们 我们
 • Prononciation de 年
 • Prononciation de 车
 • Prononciation de 中國 中國
 • Prononciation de 汽车 汽车
 • Prononciation de 台湾 台湾
 • Prononciation de 结束 结束
 • Prononciation de 出
 • Prononciation de 是
 • Prononciation de 方
 • Prononciation de 天
 • Prononciation de 正
 • Prononciation de 学校 学校
 • Prononciation de 法
 • Prononciation de 黑
 • Prononciation de 中華民國 中華民國
 • Prononciation de 銀
 • Prononciation de 生
 • Prononciation de 中文 中文
 • Prononciation de 文
 • Prononciation de changsha changsha
 • Prononciation de 家
 • Prononciation de 什么 什么
 • Prononciation de 白左 白左
 • Prononciation de 本
 • Prononciation de 生活 生活
 • Prononciation de 吉林 吉林
 • Prononciation de 自由 自由
 • Prononciation de 平遥 平遥
 • Prononciation de 西 西
 • Prononciation de 高
 • Prononciation de 少
 • Prononciation de 天安門 天安門
 • Prononciation de 行
 • Prononciation de 自
 • Prononciation de 好
 • Prononciation de 入
 • Prononciation de 颜色 颜色
 • Prononciation de 道
 • Prononciation de 知
 • Prononciation de 力学 力学
 • Prononciation de 猪
 • Prononciation de 北京市 北京市
 • Prononciation de 辽宁 辽宁
 • Prononciation de 要
 • Prononciation de 食道 食道
 • Prononciation de 炎
 • Prononciation de 华为 华为
 • Prononciation de 革
 • Prononciation de 自行车 自行车
 • Prononciation de 摆
 • Prononciation de 黑龙江 黑龙江
 • Prononciation de 踢足球 踢足球
 • Prononciation de 晉
 • Prononciation de 饭店 饭店
 • Prononciation de ESP ESP
 • Prononciation de Huaxin Huaxin
 • Prononciation de Liziqi Liziqi
 • Prononciation de cheng hsin cheng hsin
 • Prononciation de yongzheng yongzheng